PRIRODA JE STVORILA ÈOVEKA-ŽIVOT SOCIJALNOG RADNIKA

POÈETNA
KONTAKT
ISTORIJA
PROGRAM
AKTIVNOSTI
ÈLANSTVO
PRISTUPNICA
REGIONALNA DRUŠTVA
OBRAZOVANJE
IZDAVAŠTVO
FORUM
LINKOVI

Istorija

Razvoj socijalnog rada u Srbiji treba posmatrati u kontekstu opštih pitanja koja se tièu promena u politièkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi. Zasnovan na idealima socijalne pravde i jednakosti, socijalni rad je u bogatoj tradiciji našeg naroda delio sudbinu velikih dogaðaja i razlièitih viðenja njegove uloge. I pored svih iskušenja vremena i ozbiljnih kriza kroz koje je prolazio, socijalni rad je u proteklom periodu uspeo da obezbedi znaèajno mesto u žiotu mnogih generacija.

Prvo Društvo socijalnih radnika osnovano je 22. juna 1924. godine u Beogradu, na inicijativu Dr Dragoljuba Jovanoviæa. Ovo udruženje èinili su èlanovi najrazlièitijih obrazovnih profila: Pravnici, lekari, prosvetni radnici i drugi struènjaci koji su bili angažovani na prvim socijalnim istraživanjima.
Èetvrt veka kasnije, u Beogradu je 27. juna 1958. godine formirano Društvo socijalnih radnika Srbije. Osnivaèkoj skupštini prethodile su rasprave o potebi uvoðenja socijalnog rada i njegovoj ulozi u izgradnji društvenih odnosa.
Formiranju Društva prethodilo je osnovanje više škole za socijalne radnike, èije su prve generacije u velikoj meri uticale na odreðivanje osnovnih ciljeva, sadržine i programa celokupne delatnosti društva. Vreme je pokazalo da su osnovna opredeljenja, èiji su temelji udareno pre skoro pola veka, ostala da važe do danas, i da je Društvo socijalnih radnika oprav dalo oæekivanja svojih osnivaèa i onih koji su verovali u potrebu njegovog postojanja. Društvo je celokupnu svoju aktivnost zasnivalo na stavovoima i opredeljenjima utvrðenim njedovim osnovnim aktima, programima i zakljuècima donetim na kongresima, skupštinama, nauènim skupovima, savetovanjima i drugim oblicima okupljanja socijalnih radnika.
Nakon promena u organizacionoj strukturi, Društvo je 1972. godine preraslo u Savez Društava socijalnih radnika Srbije, koji se naroèito angažuje na razmatranju pitanja iz oblasti socijalne politike, socijalne zaštite, socijalnog rada i doprinosa unapreðenju ovih delatnosti.
Nakon perioda uspešnog rada sredinom devedesetih nastupa period sragnacije u radu društva. Politièke promene, ekonomska kriza i stim u vezi prestanak budžetskog finasiranja dovele su do ozbiljnog zastoja u radu društva. Dramatièno pogoršani društveni i ekonmomski uslovi kao i gubitak prostorija za rad usled bombardovanja 1999. godine doveli su do toga da je društvo nekolko godina svoje aktivnosti i programska opredeljenja nije moglo da realizuje. Imajuæi u vidu potrebu postojanja strukovnog udruženja socijalni radnici su u maju 2005. godine odluèili da reafirmišu rad Društva koje je ponovo registtrovano kod nadležnih državnih organa pod nazivom Društvo socijalnih radnika.

Društvo socijalnih radnika Srbije je strukovno, nestranaèko, nepolitièko i neprofitabilno udruženje graðana i dobitnik je velikog broja odlikovanja, povelja, zahvalnica i drugih priznanja.

SOCIJALNI RADNIK=ŠANSA U SVAKOJ TEŠKOÆI